Yolinda Aviation

A twist on an Aviation cocktail

-2 oz Tromba Blanco
-0.5 oz violet syrup
-0.5 St-Germain liqueur
-0.25 Luxardo Maraschino
-1 oz fresh lemon juice

Shake all ingredients and pour into a coupe glass.

Más recetas

teresita mai tai
Teresita Mai Tai
tromba manhattan
Tromba Manhattan
Tromba Sour
Tromba Sour